Languages

Algemene inkoopvoorwaarden (versie 2.3)

1. TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele overeenkomst tussen Leverancier en Koper (de Order), tenzij Leverancier en Koper een schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan, in welk geval in plaats daarvan een dergelijke schriftelijke overeenkomst van toepassing is. De toepasselijkheid van de voorwaarden van Leverancier is uitgesloten.

2. Garantie

De Leverancier garandeert dat
(i) de geleverde goederen (en de fabricage, verpakking, opslag, behandeling, vervoer en levering daarvan):
a. voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften, codes en industrienormen (met inbegrip van maar niet beperkt tot die met betrekking tot anticorruptie, mededinging, gegevensbescherming en handelssancties) van de landen van fabricage, levering en bestemming
b. in overeenstemming zijn met de specificaties of andere beschrijvingen die door de Koper zijn verstrekt of goedgekeurd of zoals gespecificeerd in de Order,
c. van deugdelijk materiaal en vakmanschap zijn en vrij van gebreken, retentierecht, lasten of andere lasten
d. geschikt, veilig en geschikt zijn voor het beoogde doel

(ii) de geleverde diensten zullen worden uitgevoerd
a. op een professionele, vaardige en vakbekwame manier
b. in overeenstemming met de beste industriële praktijken en
c. in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften, codes, (met inbegrip van maar niet beperkt tot die met betrekking tot anticorruptie, mededinging, gegevensbescherming en handelssancties) en alle veiligheids- en andere vereisten van de Koper die aan de Leverancier zijn medegedeeld.

(iii) Leverancier zal:
a. de goederen leveren en de diensten verrichten op de data die zijn opgenomen in de Order
b. de goederen leveren in overeenstemming met de Incoterms die in de Order zijn opgenomen, en indien geen Incoterms zijn opgenomen Delivered Duty Paid (DDP), Incoterms® 2020
c. op eigen kosten alle milieu- en veiligheidsmaatregelen en -programma's in verband met de diensten initiëren, onderhouden en er toezicht op houden
d. op eigen kosten alle noodzakelijke vergunningen, licenties of andere goedkeuringen verkrijgt en handhaaft en alle kennisgevingen doet die wettelijk vereist zijn om de goederen te leveren of de diensten te verlenen en
e. en zal ervoor zorgen dat zijn werknemers, agenten en/of onderaannemers alle toepasselijke wetten inzake gegevensprivacy naleven en de Koper niet in overtreding brengen met enige wet. Indien Leverancier voornemens is persoonsgegevens van Koper of namens Koper te verwerken, zullen partijen een afzonderlijke overeenkomst aangaan.

3. ANTI-BRIBERIE

De Leverancier zal niet direct of indirect:
(i) toepasselijke wetgeving overtreden met betrekking tot omkoping of corruptie

(ii) iets van waarde aanbieden, betalen, beloven te betalen, geven of toestaan te betalen of te geven aan een overheidsfunctionaris, functionaris van een politieke partij, kandidaat voor een politiek ambt of een politieke partij of aan een privépersoon (d.w.z. niet van de overheid) om een handeling of beslissing te beïnvloeden of om enig ander ongepast voordeel te verkrijgen of te behouden teneinde zaken te doen met of voor de Koper en zal onmiddellijk aan de Koper melding doen van elk verzoek of verzoek om enig ongepast financieel of ander voordeel dat de Leverancier ontvangt of wordt aangeboden in verband met de uitvoering van de Order.

4. INSPECTIE/ACCEPTATIE

De Koper zal:
(i) de geleverde goederen bij ontvangst inspecteren op uitwendige schade aan verpakking, identiteit en hoeveelheid en de Leverancier zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen van eventuele gebreken. De Koper zal de Leverancier op de hoogte stellen van verdere gebreken zodra dit redelijkerwijs mogelijk is nadat deze zijn ontdekt en (ii) de diensten inspecteren en accepteren binnen een redelijke termijn na uitvoering.
De ontvangst van goederen of diensten, de inspectie of niet-inspectie of de betaling voor de goederen of diensten vormen geen aanvaarding van de goederen of diensten.

De Koper behoudt het recht om
(i) niet-conforme goederen of diensten te weigeren, (ii) vervangende goederen/diensten te eisen (iii) schadevergoeding te vorderen en/of (iv) alle andere rechtsmiddelen uit te oefenen waarop de Koper recht kan hebben.
Aanvaarding van goederen of diensten doet geen afstand van rechten of rechtsmiddelen van de Koper. Afgekeurde goederen kunnen op kosten en voor rekening van de Leverancier aan de Leverancier worden geretourneerd of anderszins worden verwijderd.

5. PRIJS/TAX

De Prijs wordt vermeld op de Bestelling en is inclusief alle (i) vergoedingen, heffingen of andere overheidsheffingen en (ii) verpakkings- en verzendkosten. De Prijs is exclusief alle belastingen. Indien de Koper belastingen of andere kosten in verband met de aangekochte goederen of diensten moet betalen, zal de Leverancier de Koper onmiddellijk terugbetalen.

6. FACTURERING EN BETALING

Leverancier zal de Koper factureren voor de uit hoofde van de Order verschuldigde bedragen. Tenzij anders vermeld in de Bestelling, zal de Koper alle onbetwiste bedragen aan de Leverancier betalen binnen negentig (90) kalenderdagen na de factuurdatum of binnen een kortere termijn zoals vereist door dwingend recht.

7. CONFIDENTIALITY

Leverancier stemt ermee in de voorwaarden en bepalingen van de Opdracht vertrouwelijk te houden, evenals alle eigendomsinformatie die door of namens de Koper wordt bekendgemaakt of anderszins door Leverancier wordt vernomen of verkregen in verband met de Opdracht of de uitvoering daarvan. Leverancier zal geen van deze informatie gebruiken anders dan voor de uitvoering van de Order en zal geen van deze informatie openbaar maken, behalve voor zover wettelijk vereist en dan alleen na voorafgaande kennisgeving aan de Koper.

8. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING

Leverancier is aansprakelijk voor elke vordering tot schadevergoeding die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met de niet-nakoming door Leverancier van de Order, het niet tijdig of niet naar behoren nakomen van de Order of het niet nakomen van contractuele of niet-contractuele verplichtingen jegens Koper of van toepasselijke regels en voorschriften. Koper kan eisen dat Leverancier niet-conforme goederen opnieuw levert of niet-conforme diensten opnieuw uitvoert op kosten van Leverancier. Bovendien vrijwaart Leverancier Koper tegen aanspraken van derden met betrekking tot schade die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met het niet uitvoeren van de Order door Leverancier, het niet tijdig of niet naar behoren uitvoeren van de Order of het niet nakomen van contractuele of niet-contractuele verplichtingen jegens Koper of derden of van toepasselijke regels en voorschriften.

9. ANNULERING/BEËINDIGING

De Koper (i) kan een Order annuleren vóór de levering van de goederen of de uitvoering van de diensten door schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier en (ii) kan de Order onmiddellijk beëindigen, zelfs na de levering, door schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier indien de Leverancier een voorwaarde van de Order schendt of insolvent wordt of onderworpen wordt aan een procedure krachtens een faillissementswet of een insolventiewet (iii) kan, voor zover de Order betrekking heeft op de levering van Diensten, de Order beëindigen voor het gemak door schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) weken.

10. VERANTWOORDELIJK INKOOPBELEID

Leverancier dient ervoor te zorgen dat hij het Beleid inzake Verantwoord Inkopen van de Koper heeft gelezen en begrepen en dat hij zich hieraan houdt, te vinden op Microsoft Word - LIPTON Teas and Infusions Responsible Sourcing Policy - May 2023 V FInale.docx (ctfassets.net).

11. TOEPASSELIJK RECHT

De Bestelling wordt beheerst door de jurisdictie van het adres van de Koper op de Bestelling. Conflictenrechtelijke regels van dat rechtsgebied zijn uitgesloten. Alle geschillen die voortvloeien uit de Bestelling zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken in het rechtsgebied van de Koper.

12. UITSLUITING VAN VERDRAGEN

De volgende internationale verdragen zijn niet van toepassing op de Bestelling (i) het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980, (ii) het Verdrag der Verenigde Naties inzake verjaring bij internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te New York op 14 juni 1974 en (iii) het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake verjaring bij internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen op 11 april 1980.

13. OVERDRACHT/UITBESTEDING

Leverancier mag zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Order niet overdragen of uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper.

14. ZEKERHEID

Indien een bepaling van de Order door een rechtbank geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze uitspraak geen invloed hebben op de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen, of enig deel daarvan, van de Order, die alle volledig van kracht blijven.