Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt : Juni 2023

If you are located in California, click here

1. INLEIDING

We weten dat u geeft om uw persoonlijke gegevens en hoe deze worden gebruikt, en we willen dat u erop vertrouwt dat LIPTON Teas and Infusions uw persoonlijke gegevens zorgvuldig gebruikt. Wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, u aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven of online met ons chat, deelt u ook informatie over u, dat zijn persoonsgegevens, met ons.

Deze Privacykennisgeving helpt je te begrijpen welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen en wat we ermee doen.

Neem even de tijd om kennis te nemen van de Privacykennisgeving en laat het ons weten als je vragen hebt door ons een e-mail te sturen of een verzoek in te dienen via privacy@lipton.com.

U hebt ook rechten met betrekking tot de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, zoals het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Bekijk hier wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Als u solliciteert naar een functie bij LIPTON Teas and Infusions, raadpleeg dan onze aparte Privacyverklaring sollicitant.

Key terms

We hebben geprobeerd om deze Privacykennisgeving zo eenvoudig mogelijk te houden, maar om u te helpen bij het begrijpen, raden we u aan om vertrouwd te raken met de volgende privacyvoorwaarden:

- Persoonsgegevens is alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare levende persoon (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, kaartgegevens, social media profiel).

-Verwerking betekent elke bewerking die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens, met inbegrip van het verzamelen, gebruiken en opslaan van gegevens.

Wanneer in deze verklaring "u" of "uw" wordt gebruikt, verwijzen we naar de desbetreffende persoon die het onderwerp is van de persoonsgegevens.

2. WIE ZIJN WE

Verwijzingen naar "onze", "ons" of "we" in deze Privacykennisgeving hebben betrekking op alle groepsmaatschappijen van LIPTON Teas and Infusions en de 36 merken waaronder Lipton Teas and Infusions, PG tips, Pukka, T2 en TAZO.

LIPTON Teas and Infusions is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij beslissen hoe en waarom uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, alleen of samen met anderen.

Als de structuur van ons bedrijf verandert, bijvoorbeeld als we fuseren, combineren of een deel van ons bedrijf afstoten, kan het zijn dat we uw persoonsgegevens moeten overdragen aan de betreffende derde partij of gereorganiseerde organisatie. Dit zou bijvoorbeeld gebeuren als onderdeel van een due diligence-proces of voor dezelfde doeleinden als uiteengezet in deze Privacykennisgeving.

Ga voor meer informatie over LIPTON Teas and Infusions naar deze pagina.

Als u vragen hebt over deze Privacykennisgeving of over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met privacy@lipton.com.

3. WELKE GEGEVENS WE VAN U VERZAMELEN EN HOE WE DEZE GEBRUIKEN

De soort(en) persoonsgegevens die we rechtstreeks van u kunnen verzamelen, evenals de manier waarop we deze verzamelen, hangt af van de manier waarop u met ons communiceert.

Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen

- Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt Dit omvat persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, een account aanmaakt of producten koopt.

- Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen. We verzamelen bepaalde soorten persoonsgegevens wanneer u online interactie met ons heeft. Bijvoorbeeld over hoe u door onze website navigeert of met onze klantenserviceteams communiceert. We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om sommige van deze persoonsgegevens te verzamelen. Voor meer informatie over hoe wij cookies en soortgelijke online trackingtechnologieën gebruiken en hoe u uw keuzes hierover kunt maken, verwijzen wij u naar de informatie in onze Cookie Notice.

- Persoonsgegevens die we verzamelen uit andere bronnen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook van derden verzamelen. Hieronder vallen vertrouwde partners die namens ons diensten verlenen, bijvoorbeeld op het gebied van marketing, of online platforms waar u interactie hebt met onze inhoud. We kunnen bijvoorbeeld gegevens verzamelen wanneer je interactie hebt gehad met onze inhoud op sociale mediaplatforms door een van onze berichten te 'liken' of op een van onze advertenties te klikken (Houd er rekening mee dat deze derden over het algemeen hun eigen privacyverklaringen en -voorwaarden hebben. We raden u aan deze te lezen wanneer u deze websites gebruikt).

Soorten persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen

4. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Zodra dit doel is bereikt, zullen we uw persoonlijke gegevens veilig uit onze systemen verwijderen of anonimiseren, dat wil zeggen dat we die aspecten van uw persoonlijke gegevens verwijderen die aan u zijn gekoppeld, zodat u niet langer kunt worden geïdentificeerd. We kunnen bijvoorbeeld gegevens die u met ons hebt gedeeld om deel te nemen aan een verkoopactie of kortingsactie op een van onze producten na 1 jaar anonimiseren, terwijl we gegevens die zijn gedeeld als onderdeel van een vraag of een verzoek dat u ons hebt gestuurd na 2 jaar verwijderen.

Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen wettelijke verplichtingen hebben om je gegevens nog enige tijd te bewaren nadat het oorspronkelijke doel voor het verzamelen is bereikt. Bijvoorbeeld wanneer we je gegevens moeten bewaren voor boekhoudkundige, juridische of regelgevende doeleinden.

5. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan bepaalde derden, verkopers en dienstverleners of gelieerde werknemers, aannemers en entiteiten zoals hieronder beschreven.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens delen, doen we dat voor de volgende doeleinden:

Type of Third-Party

Purpose for Disclosure

Third party service providers

We use third parties to help us process your personal data in order to provide some of our services. For example, to fulfil your orders, enable you to participate in competitions, honour vouchers. These third parties cannot do anything with your personal data unless we have instructed them to do it.

Regulator(s) or Government Authorities

We may transfer and disclose your personal data to comply with a legal obligation and when we believe that an applicable law requires it. For example, at the request of a regulatory authority conducting an investigation.

Acquiring company

If the structure of our business changes, for example if we merge, combine or divest a part of our business, we may need to transfer your personal data to the relevant third party or re-organised organisation. 

6. PROFIELEN

Waar we een wettelijke basis hebben om dit te doen, zullen we uw persoonsgegevens ook gebruiken om profielen op te stellen. We stellen profielen op door informatie over uw online activiteiten te analyseren, waaronder de manier waarop u onze websites en websites van derden bezoekt en ermee omgaat, uw interacties met onze merkcommunicatie en uw zoek- en koopgedrag. We gebruiken deze profielen om de inhoud van onze website en onze communicatie met u te personaliseren. Profilering stelt ons bijvoorbeeld in staat om u tijdens uw bezoeken aan onze websites meer informatie en producten te tonen waarin u volgens ons geïnteresseerd bent.

7. WAAR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN/DOORGEVEN

Afhankelijk van uw locatie en de diensten die u gebruikt, kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan entiteiten binnen de Lipton Teas and Infusions-groep of aan derden buiten de Economische Europese Ruimte ("EEA"). Als u in de EER gevestigd bent, zijn we wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens een beschermingsniveau genieten dat in wezen gelijkwaardig is aan dat binnen de EER.

Verplaatsingen naar landen met een EU-besluit inzake adequaatheid van gegevens

Sommige landen waarnaar wij persoonsgegevens kunnen doorgeven, zijn door de Europese Commissie erkend als landen die een passend beschermingsniveau bieden voor persoonsgegevens ("Gegevensbeschikking"). U kunt de volledige lijst van adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie vinden hier. Bijgevolg kunnen persoonsgegevens van de EER naar dat derde land stromen zonder dat verdere bescherming nodig is.

Doorgifte naar niet-adequate niet-EER-landen

We kunnen ook gegevens vanuit de EER doorgeven naar landen die geen gelijkwaardigheidsbesluit hebben. In die gevallen zullen we persoonsgegevens alleen doorgeven als we in onze contracten met de ontvangende entiteiten waarborgen hebben opgenomen, de zogenaamde EU-standaardgegevensbeschermingsclausules, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens hetzelfde beschermingsniveau krijgen als in de EER.

8. BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze omvatten het versleutelen van verbindingen en apparatuur, het maken van back-ups en het beperken en controleren van degenen die toegang hebben tot de gegevens.

9. UW RECHTEN

U hebt rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt gebruik maken van deze rechten (zoals hieronder uitgelegd) door een e-mail met uw contactgegevens en uw verzoek te sturen naar privacy@lipton.com.

Wij zullen uw verzoek zorgvuldig behandelen en u zonder onnodige vertraging antwoorden, uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, tenzij er een wettige reden is om deze periode te verlengen, in welk geval wij u dit zo spoedig mogelijk zullen laten weten.

Houd er rekening mee dat de mate waarin u uw rechten kunt uitoefenen beperkt kan worden door de rechten en belangen van andere partijen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we niet al uw persoonsgegevens op verzoek kunnen wissen als we deze om wettelijke redenen moeten bewaren. Als we niet in staat zijn om uw verzoek uit te voeren, laten we u dit zonder onnodige vertraging weten en leggen we uit waarom.

a) Toegang

U kunt ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, zo ja, een kopie van die persoonsgegevens opvragen.

b) Correctie

U kunt ons verzoeken om persoonsgegevens die wij van u verwerken en die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren.

c) Beperking van de verwerking

U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken of stop te zetten, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens betwist.

d) Verwijdering

Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen.

e) Verplaatsen, kopiëren of overdragen

In bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld, over te dragen aan u of een derde partij van uw keuze. In een dergelijk geval zijn wij verplicht om de gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verzenden.

f) Bezwaar tegen gegevensverwerking

U kunt in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en te allen tijde verzoeken deze verwerking te staken, ook wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden.

g) Toestemming intrekken

Als u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van uw gegevens, hebt u altijd het recht om die toestemming in te trekken. U kunt dit doen door de informatie te volgen die werd verstrekt op het moment dat u uw toestemming gaf, of door rechtstreeks contact met ons op te nemen (zie Sectie 11 hieronder).

h) Uitsluiting van geautomatiseerde besluitvorming

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op automatische verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering, indien dat besluit gevolgen zou hebben voor uw wettelijke rechten of u op een andere significante wijze zou treffen. Wij maken geen gebruik van dergelijke geautomatiseerde besluitvorming met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

i) Klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens zijn omgegaan en u bevindt zich binnen de EU en/of uw rechten zijn geschonden binnen een EU-land, kunt u een klacht indienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Een lijst van toezichthoudende autoriteiten in de EU is beschikbaar hier.

10. COOKIES PRIVACY NOTICE

We also use cookies to collect and process personal data. To find out more about how we use cookies, and similar tracking technologies online, and how to exercise your choices about these, please see our Cookie Notice.

11. CONTACTING US

If you want to exercise any of the rights set out above or have any questions or concerns about how we look after your personal data, please contact us at privacy@lipton.com or by writing to us at:

Eduard van Beinumstraat 18
2Amsterdam, 7th Floor
1077 CZ AMSTERDAM
The Netherlands

Please include your reply address when you write to us.

12. CHANGES TO THIS PRIVACY NOTICE

We keep this Privacy Notice under regular review and will update it when necessary. You are encouraged to undertake your own reviews of this Privacy Notice from time to time. We will notify you of any changes, including when they will take effect, if we are required to do so by data protection laws and we will always include at the top of the Privacy Notice the date on which it was last updated.