Languages

Ogólne warunki zakupu (wersja 2.4)

1. ZASTOSOWANIE

Niniejsze warunki mają zastosowanie do całości porozumienia pomiędzy Dostawcą a Kupującym (Zamówienie), chyba że Dostawca i Kupujący zawarli pisemną umowę, w którym to przypadku taka pisemna umowa ma zastosowanie. Zastosowanie warunków Dostawcy jest wyłączone.

2. gwarancja

Dostawca gwarantuje, że
(i) dostarczone towary (oraz ich produkcja, pakowanie, przechowywanie, obsługa, transport i dostawa) będą
a. będą zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami, regulacjami, kodeksami i standardami branżowymi (w tym między innymi dotyczącymi przeciwdziałania korupcji, konkurencji, ochrony danych i sankcji handlowych) krajów produkcji, dostawy i przeznaczenia
b. być zgodne ze specyfikacjami lub innymi opisami dostarczonymi lub zatwierdzonymi przez Kupującego lub określonymi w Zamówieniu,
c. będą wykonane z solidnych materiałów i będą wolne od wad, zastawów, obciążeń lub innych obciążeń
d. być sprawne, bezpieczne i odpowiednie do zamierzonego celu

(ii) świadczone usługi będą wykonywane
a. w sposób profesjonalny, umiejętny i fachowy
b. zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi oraz
c. zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami, regulacjami, kodeksami (w tym między innymi dotyczącymi przeciwdziałania korupcji, konkurencji, ochrony danych i sankcji handlowych) oraz wszystkimi wymogami Kupującego w zakresie bezpieczeństwa i innymi wymogami przekazanymi Dostawcy.

(iii) Dostawca
a. dostarczy towary i wykona usługi w terminach określonych w Zamówieniu
b. dostarczy towary zgodnie z warunkami Incoterms zawartymi w Zamówieniu, a w przypadku braku takich warunków Incoterms - zgodnie z warunkami Delivered Duty Paid (DDP), Incoterms® 2020
c. na własny koszt zainicjuje, utrzyma i będzie nadzorować wszelkie środki ostrożności i programy w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa w związku z usługami
d. na własny koszt uzyska i będzie utrzymywać wszelkie niezbędne zezwolenia, licencje lub inne zgody oraz przekaże wszelkie zawiadomienia wymagane prawem w celu dostarczenia towarów lub świadczenia usług oraz
e. oraz dopilnuje, aby jego pracownicy, przedstawiciele i/lub podwykonawcy przestrzegali wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności danych i nie narażali Nabywcy na naruszenie jakichkolwiek przepisów. Jeśli Dostawca zamierza przetwarzać dane osobowe Kupującego lub w imieniu Kupującego, strony zawrą odrębną umowę.

3. ANTY-BRIBERY

Dostawca nie będzie bezpośrednio ani pośrednio
(i) naruszać jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa dotyczących przekupstwa lub korupcji

(ii) oferować, płacić, obiecywać zapłaty, wręczać lub upoważniać do zapłaty lub wręczenia czegokolwiek wartościowego jakiemukolwiek urzędnikowi państwowemu, urzędnikowi partii politycznej, kandydatowi na urząd polityczny lub partii politycznej lub jakiejkolwiek osobie prywatnej (tj. nierządowej) w celu wywarcia wpływu na jakiekolwiek działanie lub decyzję lub w celu uzyskania jakiejkolwiek innej niewłaściwej korzyści w celu uzyskania lub utrzymania współpracy z Nabywcą lub dla Nabywcy i niezwłocznie zgłosi Nabywcy wszelkie żądania lub żądania nienależnych korzyści finansowych lub innych korzyści otrzymanych przez Dostawcę lub zaoferowanych Dostawcy w związku z realizacją Zamówienia.

4. INSPEKCJA/AKCEPTACJA

Nabywca:
(i) skontroluje dostarczone towary pod kątem zewnętrznych uszkodzeń opakowania, tożsamości i ilości po ich otrzymaniu oraz powiadomi Dostawcę o wszelkich brakach tak szybko, jak to możliwe. Nabywca powiadomi Dostawcę o dalszych wadach tak szybko, jak to możliwe po ich wykryciu oraz (ii) skontroluje i zaakceptuje usługi w rozsądnym terminie po ich wykonaniu.
Odbiór towarów lub usług, inspekcja lub brak inspekcji lub płatność za towary lub usługi nie będą stanowić akceptacji towarów lub usług.

Kupujący nadal będzie miał prawo do
(i) odrzucenia niezgodnych towarów lub usług, (ii) żądania wymiany towarów/usług (iii) odzyskania odszkodowania i/lub (iv) skorzystania z wszelkich innych środków prawnych, do których Nabywca może być uprawniony.
Przyjęcie towarów lub usług nie spowoduje zrzeczenia się jakichkolwiek praw lub środków zaradczych Nabywcy. Odrzucone towary mogą zostać zwrócone Dostawcy lub zutylizowane w inny sposób na koszt Dostawcy.

5. CENA/TAX

Cena podana jest w Zamówieniu i obejmuje wszystkie (i) opłaty, cła lub inne obciążenia rządowe oraz (ii) koszty pakowania i wysyłki. Cena nie obejmuje wszystkich podatków. Jeżeli Kupujący jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek podatków lub innych kosztów związanych z zakupionymi towarami lub usługami, Dostawca niezwłocznie zwróci Kupującemu poniesione koszty.

6. FAKTUROWANIE I PŁATNOŚCI

Dostawca wystawi Nabywcy fakturę na kwoty należne na podstawie Zamówienia. O ile Zamówienie nie stanowi inaczej, Kupujący zapłaci Dostawcy wszystkie bezsporne kwoty w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury lub w krótszym terminie wymaganym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

7. CONFIDENTIALITY

Dostawca zobowiązuje się do zachowania w poufności warunków Zamówienia oraz wszelkich informacji zastrzeżonych ujawnionych przez Kupującego lub w jego imieniu lub w inny sposób uzyskanych przez Dostawcę w związku z Zamówieniem lub jego realizacją. Dostawca nie wykorzysta żadnych z tych informacji do celów innych niż realizacja Zamówienia i nie ujawni żadnych z tych informacji, chyba że w zakresie wymaganym przez prawo, a następnie wyłącznie po uprzednim powiadomieniu Kupującego.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIE

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu szkód wynikających bezpośrednio lub pośrednio z niewykonania przez Dostawcę Zamówienia, niewykonania przez Dostawcę Zamówienia w terminie lub w sposób prawidłowy lub naruszenia przez Dostawcę jakiegokolwiek zobowiązania umownego lub pozaumownego wobec Kupującego lub jakichkolwiek obowiązujących zasad i przepisów. Kupujący może zażądać od Dostawcy ponownego dostarczenia niezgodnych towarów lub ponownego wykonania niezgodnych usług na koszt Dostawcy. Ponadto Dostawca zabezpiecza Nabywcę przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód wynikających bezpośrednio lub pośrednio z niewykonania przez Dostawcę Zamówienia, niewykonania przez Dostawcę Zamówienia w terminie lub w sposób prawidłowy lub naruszenia przez Dostawcę jakiegokolwiek zobowiązania umownego lub pozaumownego wobec Nabywcy lub osób trzecich lub jakichkolwiek obowiązujących zasad i przepisów.

9. ANULOWANIE/ROZWIĄZANIE

Nabywca (i) może anulować Zamówienie przed dostawą towarów lub wykonaniem usług, przekazując Dostawcy pisemne powiadomienie oraz (ii) może natychmiast rozwiązać Zamówienie, nawet po dostawie, przekazując Dostawcy pisemne powiadomienie, jeżeli Dostawca naruszy dowolny warunek Zamówienia lub stanie się niewypłacalny lub będzie przedmiotem postępowania upadłościowego lub prawa upadłościowego (iii) może, w zakresie, w jakim Zamówienie dotyczy świadczenia Usług, rozwiązać Zamówienie dla wygody, przekazując pisemne powiadomienie z sześciotygodniowym (6) wyprzedzeniem.

10. POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO POZYSKIWANIA

Dostawca zapewni, że przeczytał, zrozumiał i będzie przestrzegał Polityki Odpowiedzialnego Pozyskiwania Nabywcy, znajdującej się pod adresem Microsoft Word - LIPTON Teas and Infusions Responsible Sourcing Policy - May 2023 V FInale.docx (ctfassets.net).

11. PRAWO WŁAŚCIWE

Zamówienie podlega jurysdykcji sądu właściwego dla adresu Kupującego podanego w Zamówieniu. Przepisy kolizyjne tej jurysdykcji są wyłączone. Wszelkie spory wynikające z Zamówienia będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy właściwe dla Kupującego.

12. WYŁĄCZENIE KONWENCJI

Do Zamówienia nie mają zastosowania następujące konwencje międzynarodowe (i) Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r., (ii) Konwencja Narodów Zjednoczonych o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r. oraz (iii) Protokół zmieniający Konwencję o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzony w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.

13. CESJA/PODWYKONAWSTWO

Dostawca nie może cedować ani podzlecać swoich praw i obowiązków wynikających z Zamówienia bez uprzedniej pisemnej zgody Nabywcy.

14. ROZDZIELNOŚĆ

Jeśli jakiekolwiek postanowienie Zamówienia zostanie uznane przez jakikolwiek sąd za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, w całości lub w części, takie orzeczenie nie będzie miało wpływu na ważność, zgodność z prawem lub wykonalność pozostałych postanowień Zamówienia lub jakiejkolwiek jego części, które pozostaną w pełnej mocy.