Genel Satın Alma Hüküm ve Koşulları (sürüm 2.4)

1. UYGULANABİLİRLİK

Bu hüküm ve koşullar, Tedarikçi ve Alıcı yazılı bir anlaşma yapmadığı sürece Tedarikçi ve Alıcı (Sipariş) arasındaki tüm anlayış için geçerlidir, bu durumda bunun yerine söz konusu yazılı anlaşma geçerlidir. Tedarikçinin şartlarının uygulanabilirliği hariç tutulmuştur.

2. Garanti

Tedarikçi şunları garanti eder
(i) tedarik edilen mallar (ve bunların üretimi, ambalajlanması, depolanması, taşınması, nakliyesi ve teslimatı)
a. üretim, teslimat ve varış ülkelerinin yürürlükteki tüm yasalarına, kurallarına, yönetmeliklerine, kodlarına ve endüstri standartlarına (yolsuzlukla mücadele, rekabet, veri koruma ve ticari yaptırımlarla ilgili olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) uyacaktır
b. Alıcı tarafından sağlanan veya onaylanan ya da Siparişte belirtilen şartnamelere veya diğer tanımlara uygun olacaktır,
c. sağlam malzeme ve işçilikten yapılmış olması ve kusur, haciz, ücret veya diğer yükümlülüklerden ari olması
d. amacına uygun, güvenli ve elverişli olmalıdır

(ii) sağlanan hizmetler aşağıdaki şekilde yerine getirilecektir:
a. profesyonel, becerikli ve ustalıklı bir şekilde
b. en iyi endüstri uygulamalarına uygun olarak ve
c. yürürlükteki tüm yasalara, kurallara, düzenlemelere, kanunlara (yolsuzlukla mücadele, rekabet, veri koruma ve ticari yaptırımlarla ilgili olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve Alıcının Tedarikçiye bildirilen tüm güvenlik ve diğer gereksinimlerine uygun olarak.

(iii) Tedarikçi şunları yapacaktır:
a. Siparişte yer alan tarihlerde malları teslim edecek ve hizmetleri yerine getirecektir
b. Malları Siparişte yer alan Incoterms'e uygun olarak ve böyle bir Incoterms yoksa Gümrük Vergisi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP), Incoterms® 2020'ye uygun olarak teslim etmek
c. masrafları kendisine ait olmak üzere, hizmetlerle bağlantılı olarak tüm çevre ve güvenlik önlemlerini ve programlarını başlatmak, sürdürmek ve denetlemek
d. masrafları kendisine ait olmak üzere, gerekli tüm izinleri, lisansları veya diğer onayları almak ve muhafaza etmek ve malları teslim etmek veya hizmetleri sağlamak için yasal olarak gerekli tüm bildirimleri yapmak ve
e. ve çalışanlarının, temsilcilerinin ve/veya alt yüklenicilerinin yürürlükteki tüm veri gizliliği yasalarına uymasını ve Alıcının herhangi bir yasayı ihlal etmemesini sağlayacaktır. Tedarikçi, Alıcının veya Alıcı adına kişisel verilerini işlemeyi amaçlıyorsa, taraflar ayrı bir anlaşma yapacaktır.

3. RÜŞVET KARŞITLIĞI

Tedarikçi doğrudan veya dolaylı olarak
(i) rüşvet veya yolsuzlukla ilgili yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal etmeyecek

(ii) Alıcı ile veya Alıcı için iş almak veya işi elde tutmak amacıyla herhangi bir eylemi veya kararı etkilemek veya başka herhangi bir uygunsuz avantaj sağlamak için herhangi bir hükümet yetkilisine, siyasi parti yetkilisine, siyasi makam adayına veya siyasi partiye veya herhangi bir özel (yani hükümet dışı) kişiye değerli herhangi bir şey teklif etmek, ödemek, ödeme sözü vermek, vermek veya ödeme veya verme yetkisi vermek ve Siparişin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak Tedarikçi tarafından alınan veya Tedarikçiye teklif edilen herhangi bir usulsüz mali veya başka avantaj için herhangi bir talep veya talebi derhal Alıcıya bildirecektir.

4. MUAYENE/KABUL

Alıcı şunları yapacaktır:
(i) teslim edilen malları teslim aldıktan sonra ambalaj, kimlik ve miktara yönelik dış hasarlar açısından inceleyecek ve makul olan en kısa sürede Tedarikçiyi eksikliklerden haberdar edecektir. Alıcı, diğer kusurları keşfedildikten sonra makul olarak mümkün olan en kısa sürede Tedarikçiye bildirecektir ve (ii) hizmetleri ifadan sonra makul bir süre içinde inceleyecek ve kabul edecektir.
Malların veya hizmetlerin teslim alınması, denetlenmesi veya denetlenmemesi ya da mallar veya hizmetler için ödeme yapılması, malların veya hizmetlerin kabul edildiği anlamına gelmeyecektir.

Alıcı aşağıdaki haklara sahip olmaya devam edecektir
(i) uygun olmayan malları veya hizmetleri reddetmek, (ii) malların/hizmetlerin değiştirilmesini talep etmek (iii) zararları tazmin etmek ve/veya (iv) Alıcının hak sahibi olabileceği diğer çözüm yollarını kullanmak.
Malların veya hizmetlerin kabulü, Alıcının herhangi bir hak veya çözüm yolundan feragat etmesine yol açmayacaktır. Reddedilen mallar, masraf ve giderleri Tedarikçiye ait olmak üzere Tedarikçiye iade edilebilir veya başka bir şekilde elden çıkarılabilir.

5. FİYAT/TAX

Fiyat, Siparişte belirtilir ve tüm (i) harçları, vergileri veya diğer resmi yükümlülükleri ve (ii) paketleme ve sevkiyat maliyetini içerir. Fiyata tüm vergiler dahil değildir. Alıcının satın alınan mal veya hizmetlerle ilgili herhangi bir vergi veya başka bir maliyet ödemesi gerekirse, Tedarikçi Alıcıya derhal geri ödeme yapacaktır.

6. FATURALAMA VE ÖDEME

Tedarikçi, Sipariş kapsamında ödenmesi gereken tutarlar için Alıcıya fatura kesecektir. Siparişte aksi belirtilmedikçe Alıcı, Tedarikçi'ye ihtilaflı olmayan tüm tutarları fatura tarihinden sonraki doksan (90) takvim günü içinde veya zorunlu yasaların gerektirdiği daha kısa bir süre içinde ödeyecektir.

7. CONFIDENTIALITY

Tedarikçi, Siparişin hüküm ve koşullarını ve Alıcı tarafından veya Alıcı adına ifşa edilen veya Sipariş veya işbu belgenin ifası ile bağlantılı olarak Tedarikçi tarafından başka şekilde öğrenilen veya elde edilen tüm özel bilgileri gizli tutmayı kabul eder. Tedarikçi, bu bilgilerin hiçbirini Siparişi yerine getirmek dışında kullanmayacak ve bu bilgilerin hiçbirini yasaların gerektirdiği durumlar dışında ve ancak Alıcıya önceden bildirimde bulunduktan sonra ifşa etmeyecektir.

8. SORUMLULUK VE TAZMİNAT

Tedarikçi, doğrudan veya dolaylı olarak Tedarikçinin Siparişi yerine getirmemesinden, zamanında veya düzgün bir şekilde yerine getirmemesinden veya Alıcıya karşı sözleşmeden doğan veya sözleşme dışı herhangi bir yükümlülüğünü veya geçerli kural ve düzenlemeleri ihlal etmesinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan her türlü zarar talebinden sorumlu olacaktır. Alıcı, Tedarikçinin uygun olmayan mallara karşı yeniden teslimat yapmasını veya uygun olmayan hizmetleri masrafları Tedarikçiye ait olmak üzere yeniden yürütmesini isteyebilir. Ayrıca Tedarikçi, doğrudan veya dolaylı olarak Tedarikçinin Siparişi yerine getirmemesinden, zamanında veya düzgün bir şekilde yerine getirmemesinden veya Alıcıya veya üçüncü taraflara karşı herhangi bir sözleşmeye dayalı veya sözleşme dışı yükümlülüğünü veya geçerli kural ve düzenlemeleri ihlal etmesinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan zararlarla ilgili olarak üçüncü taraflardan gelen tüm taleplere karşı Alıcıyı tazmin eder.

9. İPTAL / FESİH

Alıcı (i) Tedarikçiye yazılı bildirimde bulunarak malların tesliminden veya hizmetlerin ifasından önce bir Siparişi iptal edebilir ve (ii) Tedarikçi Siparişin herhangi bir şartını veya koşulunu ihlal ederse veya iflas ederse veya herhangi bir iflas veya iflas yasası kapsamında herhangi bir işleme tabi olursa Tedarikçiye yazılı bildirimde bulunarak teslimattan sonra bile Siparişi derhal feshedebilir (iii) Sipariş, Hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili olduğu sürece, altı (6) hafta yazılı bildirimde bulunarak Siparişi kolaylık sağlamak için feshedebilir.

10. SORUMLU KAYNAK SAĞLAMA POLİTİKASI

Tedarikçi, Microsoft Word - LIPTON Teas and Infusions Responsible Sourcing Policy - May 2023 V FInale.docx (ctfassets.net) adresinde bulunan Alıcının Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikasını okuduğundan, anladığından ve buna uyacağından emin olacaktır.

11. YÖNETİCİ HUKUK

Sipariş, Alıcının Siparişteki adresinin yargı yetkisine tabi olacaktır. Bu yargı alanının kanunlar ihtilafı kuralları hariç tutulmuştur. Siparişten kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık münhasıran Alıcının yargı yetkisindeki mahkemelerde çözülecektir.

12. KONVANSİYONLARIN DIŞLANMASI

Aşağıdaki uluslararası sözleşmeler Sipariş için geçerli olmayacaktır (i) 1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, (ii) 14 Haziran 1974 tarihinde New York'ta imzalanan Milletlerarası Mal Satımında Zamanaşımı Sürelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve (iii) 11 Nisan 1980 tarihinde Viyana'da imzalanan Milletlerarası Mal Satımında Zamanaşımı Sürelerine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren Protokol.

13. GÖREVLENDİRME/TAŞERONLUK

Tedarikçi, Alıcının önceden yazılı izni olmadan Sipariş kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini devredemez veya alt sözleşme yapamaz.

14. SEVERABILITY

Siparişin herhangi bir hükmünün herhangi bir mahkeme tarafından tamamen veya kısmen geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu karar Siparişin geri kalan hükümlerinin veya herhangi bir kısmının geçerliliğini, yasallığını veya uygulanabilirliğini etkilemeyecek ve bunların tümü tam olarak yürürlükte kalacaktır.